• ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ 2014 ނޮވެންބަރު 05 ވަނަ ދުވަހު 12:37 ގައި

ވަނަވަރު

ނަން: ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމް

އުފަންރަށް: ނ.މަނަދޫ
އީމެއިލް: mail@alizahir.net

ޢިލްމީ ފެންވަރު

 1. މާސްޓާރސް އިން އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހެރިޓޭޖް (ފިޤްހު އެންޑް އުސޫލުފިޤްހު)، އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިއާ
 2. ބެޗެލަރސް އިން އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް (ޙަދީޘް)، އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ މަދީނާ

ވަޒީފާ

ޑީން، ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ޢާއްމުކުރެވި ސީޑީގައި ނެރެވިފައިވާ ދަރުސްތައް

 1. ސުންނަތައް ތަބާވުން (ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް ވޮލިއުމް 4)
 2. ދަރީން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުން (ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް ވޮލިއުމް 10)
 3. ﷲގެ މަގުގައި ހޭދަކުރުން (ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް ވޮލިއުމް11)
 4. މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުން (ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް ވޮލިއުމް 12)
 5. އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނާގެ ދައުރު (ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް ވޮލިއުމް13)
 6. މަރު (ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް ވޮލިއުމް14)
 7. އިސްލާމްދީނާއި މެދު ގެންގުޅޭ ނުބައި ތަޞައްވުރު (ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް ވޮލިއުމް21)
 8. ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ މުޙިއްމުކަން (ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް ވޮލިއުމް30)
 9. ފަލަޞްޠީނުގެ އުދާސް (ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް ވޮލިއުމް36)
 10. ދެމަފިރިންގެ ޙައްޤުތައް (ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް ވޮލިއުމް47)
 11. މުޖްތަމަޢެއް ނެތި ދިއުން (ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް ވޮލިއުމް48)
 12. ސުންނަތުގެ މަޤާމް (ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް ވޮލިއުމް70)

ބައިވެރިވި ރޭޑިއޯ/ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތައް

 1. އިސްލާމީ ދިރިއުޅުން، ޓީ.ވީ.އެމް
 2. ހަނދުމަ، ރޭޑިއޯ އެޓޯލް
 3. ފަސްއަލޫ، ރޭޑިއޯ އެޓޯލް
 4. ޢިލްމީ ޚަޒާނާ، ސަން.އެފް.އެމް
 5. ރަންދާނަ، ދި.އެފް.އެމް

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް/ސެމިނަރ

 1. ޑްރަގް ޕޮލިސީ ތަކާއި ބެހޭ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ދެވަނަ ކޮންފަރެންސް. މެލޭޝިއާ
 2. ފިކުރީ މުދަލާއި ބެހޭ ސެމިނަރ، ސައުތު ކޮރެއާ
 3. ރިޕްރޮޑަކްޓިވް ހެލްތާއި ބެހޭ ފޮތެއް އެކުލަވާލުމުގެ ވޯކްޝޮޕް، ބަނގުލަދޭޝް
 4. ތަފާތު ޙަޟާރާތްތަކުގެ މީހުންގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ ޑައިލޮގާއި ބެހޭ ސެމިނަރ، މެލޭޝިއާ
 5. އޭޝިއާ އާއި އޯޝޭނިޔާގައި އިސްލާމްދީން މިނަމުގައި ބޭއްވުނު ކޮންފަރެންސް، މެލޭޝިއާ
 6. އިޖްމާޢު އާއި ބެހޭ ކޮންފަރެންސް، ތުރުކީ

www.alizahir.net