ޙަލާލު އެއްޗެއް ނޫނީ އަރުތެރެއަށް ދިޔަނުދިނުން

ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ 2014 ނޮވެންބަރު 12 ވަނަ ދުވަހު 4:27 ގައި

halaal eccheh noonee

ޙަލާލު އެއްޗެއް ނޫނީ އަރުތެރެއަށް ދިޔަނުދިނުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވަމުން ޝައިޚް ވިދާޅުވީ މިކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކު ގެރެންޓީކޮށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޙަރާމް ތަކެތި ކައި ހަދާ މީހާ ކުރާ ދުޢާ ޢިޖާބަ ނުވާނެކަން ޝައިޚް ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކަންކަމާ ޞަޙާބީންނާއި މާތް ބޭކަލުން ދުރުވުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅަށް ވެސް އިޝާރާތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.